دپارتمان صنایع

مدرس : مهندس هاشم
الحسینی

طول دوره : 60 ساعت

5/5

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 14 ساعت

5/5

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 37 ساعت

5/5

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 40 ساعت

5/5

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 45 ساعت

5/5

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 45 ساعت

5/5

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 18 ساعت

5/5

مدرس : مهندس مقدسی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 24 ساعت

5/5

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 24 ساعت

5/5

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 24 ساعت

5/5

مدرس : مهندس مقدسی

طول دوره : 60 ساعت

5/5

مدرس : مهندس مهرابی

طول دوره : 24 ساعت

5/5

مدرس : مهندس مهرابی

طول دوره : 24 ساعت

5/5

مدرس : مهندس مهرابی

طول دوره : 24 ساعت

5/5

مدرس : مهندس ابوطالبی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : دکتر تبریزچی

طول دوره : 30 ساعت

5/5
دانشکده مدیریت پروژه

پودمان جامع دانشکده مدیریت پروژه Project College

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 280 ساعت

5/5

اصول راه اندازی کسب و کار و توسعه شغلی در مهندسی صنایع

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 80 ساعت

5/5

مدرس : مهندس  انصاری

طول دوره : 60 ساعت

5/5