دپارتمان صنایع

پودمان کارشناس حرفه ای مدیریت پروژه

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 160 ساعت

5/5

پودمان جامع کارشناس تضمین کیفیت

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 50 ساعت

5/5

تهیه داشبوردهای مدیریتی در Excel

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 14 ساعت

5/5

EXCEL مهندسی

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 37 ساعت

5/5

کارشناس برنامه ریزی تولید

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 40 ساعت

5/5

کارشناس کنترل پروژه با MSP

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 45 ساعت

5/5

کنترل پروژه با PRIMAVERA

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 45 ساعت

5/5

مدیریت پروژه براساس متدولوژی PRINCE2

مدرس : مهندس مقدسی

طول دوره : 18 ساعت

5/5

استاندارد مدیریت پروژه PMBOK

مدرس : مهندس مقدسی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

ACCESS مهندسی

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

شبیه سازی واحدهای صنعتی با Arena

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 24 ساعت

5/5

تحلیل اقتصادی با COMFAR

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 24 ساعت

5/5

آشنایی با مدیریت ادعا

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 24 ساعت

5/5

تهیه ی گزارشات حرفه ای پروژه

مدرس : مهندس مقدسی

طول دوره : 60 ساعت

5/5

ایمنی و بهداشت 1 HSE

مدرس : مهندس مهرابی

طول دوره : 24 ساعت

5/5

ایمنی و بهداشت 2 HSE

مدرس : مهندس مهرابی

طول دوره : 24 ساعت

5/5

ایمنی و بهداشت 3 HSE

مدرس : مهندس مهرابی

طول دوره : 24 ساعت

5/5

دوره جامع هوش تجاری با Power BI

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 30 ساعت

5/5

تحلیل آماری با SPSS

مدرس : مهندس موسوی

طول دوره : 24 ساعت

5/5

کنترل کیفیت آماری با Minitab

مدرس : مهندس اسلامی

طول دوره : 20 ساعت

5/5

Matlab

مدرس : دکتر تبریزچی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

پودمان جامع دانشکده مدیریت پروژه

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 280 ساعت

5/5

اصول راه اندازی کسب و کار و توسعه شغلی در مهندسی صنایع

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 80 ساعت

5/5

دوره جامع هفت مهارت کامپیوتر (ICDL)

مدرس : مهندس  انصاری

طول دوره : 60 ساعت

5/5