دپارتمان هنرهای دیجیتال

مدرس : مهندس شایان

طول دوره : 173 ساعت

5/5

مدرس : مهندس شایان

طول دوره : 115 ساعت

5/5

مدرس : مهندس شایان

طول دوره : 55 ساعت

5/5

مدرس : مهندس شایان

طول دوره : 55 ساعت

5/5

مدرس : مجتبی مجلسی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : احمد ریحان

طول دوره : 75 ساعت

5/5

مدرس : احمد ریحان

طول دوره : 15 ساعت

5/5

مدرس : احمد ریحان

طول دوره : 15 ساعت

5/5

مدرس : احمد ریحان

طول دوره : 15 ساعت

5/5

مدرس : احمد ریحان

طول دوره : 15 ساعت

5/5

مدرس : احمد ریحان

طول دوره : 15 ساعت

5/5

مدرس : مهندس شایان

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : مهندس باقری

طول دوره : 12 ساعت

5/5

مدرس : مهندس عماد صادقی فرد

طول دوره : 76 ساعت

5/5

مدرس : مهندس شایان

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : مهندس شایان

طول دوره : 50 ساعت

5/5

مدرس : مهندس شایان

طول دوره : 20 ساعت

5/5

مدرس : مهندس شایان

طول دوره : 40 ساعت

5/5

مدرس : مهندس شایان

طول دوره : 210 ساعت

5/5

مدرس : مهندس شایان

طول دوره : 80 ساعت

5/5

مدرس : مهندس شایان

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : مهندس شایان

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : مهندس شایان

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : مهندس شایان

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : مهندس شایان

طول دوره : 195 ساعت

5/5

مدرس : مهندس صادقی فرد

طول دوره : 16 ساعت

5/5

مدرس : مهندس صادقی فرد

طول دوره : 18 ساعت

5/5

مدرس : مهندس صادقی فرد

طول دوره : 16 ساعت

5/5

مدرس : مهندس صادقی فرد

طول دوره : 16 ساعت

5/5

مدرس : مهندس صادقی فرد

طول دوره : 10 ساعت

5/5

مدرس : مهندس خطیبی

طول دوره : 48 ساعت

5/5

مدرس : مهندس خطیبی

طول دوره : 12 ساعت

5/5

مدرس : مهندس خطیبی

طول دوره : 18 ساعت

5/5

مدرس : مهندس شایان

طول دوره : 30 ساعت

5/5
کافه انیمیشن

کافه انیمیشن

مدرس : مهندس شایان

پنجشنبه ها ساعت 6 تا 8 بصورت رایگان

5/5