امیر‌کبیرکارت چیست؟

امیرکبیرکارت، کارت شناسایی فراگیران، پرسنل و اساتید مجتمع آموزشی امیرکبیر است که با آن می توان از خدمات تخفیف رایگان مراکز طرف قرارداد استفاده کرد.

این افتخار را داریم که شما همراهان گرامی نیز با پرداخت تنها مبلغ 30 هزار تومان از تمامی امکانات امیرکبیر کارت بهره مند شوید.