استخرانقلاب

با امیرکبیر کارت
30% تخفیف

باشگاه پالادیوم

با امیرکبیر کارت
15% تخفیف

تله کابین صفه

با امیرکبیر کارت
30% تخفیف

تله سی یژ ناژوان

با امیرکبیر کارت
30% تخفیف

استخر دانشگاه اصفهان

با امیرکبیر کارت
50% تخفیف

سینماهای استان اصفهان

با امیرکبیر کارت
50% تخفیف

شهربازی شهر رویاها

با امیرکبیر کارت
30% تخفیف

فست فود222

با امیرکبیر کارت
15% تخفیف

عینک لنداپتیک

با امیرکبیر کارت
40% تخفیف

خانه کنتاکی

با امیرکبیر کارت
10% تخفیف

مجموعه تفریحی باغ جوان

با امیرکبیر کارت
50% تخفیف