دپارتمان مکانیک

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 610 ساعت

5/5

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 275 ساعت

5/5

مدرس :  گروه اساتید

طول دوره : 310 ساعت

5/5

مدرس : مهندس خوش زمان

طول دوره : 100 ساعت

5/5

مدرس : مهندس وحیدا

طول دوره : 180 ساعت

5/5

مدرس : مهندس معتمدی

طول دوره : 160 ساعت

5/5

مدرس : مهندس متولی

طول دوره : 60 ساعت

5/5

مدرس :  مهندس زاده احمدی

طول دوره : 25 ساعت

5/5

مدرس : مهندس زاده احمدی

طول دوره : 25 ساعت

5/5

مدرس : گروه اساتید

طول دوره :32 ساعت

5/5

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 150 ساعت

5/5
بوت کمپ فرز تراشکاری

بوت کمپ تراشکاری cnc

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 82 ساعت

5/5
بوت کمپ فرزcnc

بوت کمپ فرزکاری cnc

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 95 ساعت

5/5

مدرس :دکتر موحدنیا

طول دوره : 60 ساعت

5/5

مدرس : مهندس بابا ربیع

طول دوره : 60 ساعت

5/5

مدرس : مهندس جوانی

طول دوره : 50 ساعت

5/5

مدرس : مهندس اعرابی

طول دوره : 40 ساعت

5/5

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 42 ساعت

5/5

مدرس : مهندس گودرزی

طول دوره : 40 ساعت

5/5

مدرس : مهندس گودرزی

طول دوره : 50 ساعت

5/5

مدرس : مهندس ابراهیمی

طول دوره : 15 ساعت

5/5

مدرس :  مهندس بیگلری

طول دوره : 50 ساعت

5/5

مدرس :  مهندس بیگلری

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : مهندس امینی

طول دوره : 45 ساعت

5/5

مدرس : مهندس وحیدا

طول دوره : 30ساعت

5/5

مدرس : مهندس حاج احمدی

طول دوره : 36 ساعت

5/5

مدرس : مهندس حاج احمدی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : دکتر آرین قندی

طول دوره : 12 ساعت

5/5

مدرس : مهندس متولی

طول دوره : 12 ساعت

5/5

مدرس : مهندس زارعی

طول دوره : 40 ساعت

5/5

مدرس :  مهندس امینی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : مهندس حیدری

طول دوره : 20 ساعت

5/5

مدرس : مهندس خوش زمان

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : مهندس خوش زمان

طول دوره : 35 ساعت

5/5
آموزش جوشکاری آرگون امیرکبیر اصفهان

جوشکاری آرگون

مدرس : مهندس خوش زمان

طول دوره : 35 ساعت

5/5

مدرس : مهندس وحیدا

طول دوره : 35 ساعت

5/5

مدرس : مهندس ایزدی

طول دوره : 40 ساعت

5/5

مدرس : مهندس بنیاد

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : مهندس بنیاد

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : مهندس بابا ربیع

طول دوره : 3 ساعت

5/5

مدرس : دکتر تبریزچی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : مهندس متولی

طول دوره : 36 ساعت

5/5

مدرسه ساخت و تولید

مدرس : گروه اساتید

طول دوره :405 ساعت

5/5
ماشین-کار-ماهر

ماشین کار ماهر

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 440 ساعت

5/5

مدرس : مهندس حسین جبلی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : محمد حسن ابراهیمی

طول دوره : 20 ساعت

5/5