دپارتمان مالی و بازرگانی

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 280 ساعت

5/5

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 280 ساعت

5/5

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 120 ساعت

5/5

مدرس : دکتر محسن سیفی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : استاد واعظی و تیم همراه

طول دوره : 51 ساعت

5/5

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 110 ساعت

5/5

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 46 ساعت

5/5

تربیت کوچ کسب و کار

مدرس : دکتر اعتباری

طول دوره : 52 ساعت

5/5

مدرس : خانم علی نقیان

طول دوره : 20 ساعت

5/5

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

مدرس : دکتر صانعی

طول دوره : 20 ساعت

5/5

مدیریت برند

مدرس : دکتر محسن سیفی

طول دوره : 24 ساعت

5/5

مدرس : علی براتیان

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : فرزاد الله یاری

طول دوره : 60 ساعت

5/5

مدرس : مهندس امیدی

طول دوره : 21 ساعت

5/5

کارگاه بازاریابی تلفنی و فروش

مدرس : دکتر محسن سیفی

طول دوره : 6 ساعت

5/5

مدرس : علیرضا شریف منش

طول دوره : 6 ساعت

5/5

مدرس : مهندس شریف منش

طول دوره : 4 ساعت

5/5

کارگاه شخصیت شناسی

مدرس : دکتر مهدی اعتباری

طول دوره : 6 ساعت

5/5

مکاتبات اداری

مدرس : علیرضا شریف منش

طول دوره : 4 ساعت

5/5