دپارتمان کامپیوتر

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 40 ساعت

5/5

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 40 ساعت

5/5

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 80 ساعت

5/5

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 140 ساعت

5/5

مدرس : مهندس انصاری

طول دوره : 60 ساعت

5/5

مدرس : مهندس انصاری

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

EXCEL مهندسی

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 34 ساعت

5/5
برنامه نویسی سی شارپ در اصفهان

برنامه نویسی #C

مدرس : مهندس انصاری

طول دوره : 30 ساعت

5/5
آموزش SQL SERVER در اصفهان

طراحی پایگاه داده با SQL

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 30 ساعت

5/5
آموزش حضوری و خصوصی برنامه نویسی++ c در امیرکبیر اصفهان

برنامه نویسی به زبان ++C سطح مقدماتی

مدرس : مهندس انصاری

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : مهندس انصاری

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : مهندس انصاری

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 135 ساعت

5/5

مدرس : مهندس انصاری

طول دوره : 40 ساعت

5/5

مدرس : مهندس رسام نژاد

طول دوره : 80 ساعت

5/5

مدرس : مهندس رسام نژاد

طول دوره : 40 ساعت

5/5

مدرس : مهندس رسام نژاد

طول دوره : 40 ساعت

5/5

مدرس : مهندس ربیع

طول دوره : 60 ساعت

5/5

مدرس : مهندس انصاری

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : مهندس ابوطالبی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 40 ساعت

5/5