دپارتمان معماری

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 115 ساعت

5/5

مدرس : مهندس منتظری

طول دوره : 145 ساعت

5/5

مدرس : مهندس منتظری

طول دوره : 95 ساعت

5/5

مدرس : مهندس منتظری

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : مهندس گلکار

طول دوره : 120 ساعت

5/5

مدلینگ کالج

مدرس : مهندس شفیعی

طول دوره : 185 ساعت

5/5

مدرس : مهندس فلاحی

طول دوره : 90 ساعت

5/5

مدرس : اساتید دوره

طول دوره : 405 ساعت

5/5

مدرس : مهندس شفیعی

طول دوره : 215 ساعت

5/5

مدرس : مهندس گلکار 

طول دوره : 45 ساعت

5/5

مدرس : مهندس منتظری

طول دوره : 20 ساعت

5/5

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 20 ساعت

5/5

مدرس : مهندس منتظری

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : مهندس شفیعی

طول دوره : 100 ساعت

5/5

مدرس :

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس :  گروه اساتید

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : مهندس گلکار

طول دوره : 15 ساعت

5/5

Vray

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 50 ساعت

5/5

مدرس : مهندس آرزومند

طول دوره : 90 ساعت

5/5

تری دی مکس (3DMAX)

مدرس : مهندس شفیعی

طول دوره : 100 ساعت

5/5

مدرس : مهندس زارعی   

طول دوره : 40 ساعت

5/5

مدرس :  مهندس زارعی 

طول دوره : 5 ساعت

5/5

مدرس : مهندس منصوری

طول دوره : 40 ساعت

5/5

مدرس : دکتر علیرضا حلیمی  

طول دوره : 50 ساعت

5/5

مدرس : دکتر علیرضا حلیمی  

طول دوره : 48 ساعت

5/5