دپارتمان معماری

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 125 ساعت

5/5

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 210 ساعت

5/5

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 190 ساعت

5/5

مدرس : مهندس گلکار 

طول دوره : 50 ساعت

5/5

مدرس : مهندس گلکار

طول دوره : 120 ساعت

5/5

پودمان مدلینگ کالج

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 70 ساعت

5/5

مدرس : مهندس فلاحی

طول دوره : 80 ساعت

5/5

مدرس : مهندس گلکار 

طول دوره : 45 ساعت

5/5

مدرس : مهندس گلکار

طول دوره : 45 ساعت

5/5

مدرس : مهندس گلکار

طول دوره : 50 ساعت

5/5

رویت سازه

Revit Structure

مدرس : مهندس گلکار

طول دوره : 50 ساعت

5/5

رویت آنالیز انرژی

Revit Energy Analysis

مدرس : مهندس گلکار 

طول دوره : 20 ساعت

5/5

رویت مکانیکال

Revit Mechanical

مدرس : مهندس گلکار

طول دوره :

5/5

رویت طراحی شهری

Revit Urban Design

مدرس : مهندس گلکار

طول دوره :

5/5

رویت طراحی لندسکیپ

Revit Landscape Design

مدرس : مهندس گلکار

طول دوره :

5/5

داینامو

Dynamo

مدرس : مهندس گلکار 

طول دوره : 20 ساعت

5/5

پیاده سازی سیستم بیم

BIM

مدرس : مهندس گلکار

طول دوره : 45 ساعت

5/5

پلاگین رندر رویت (اینسکیپ)

مدرس : مهندس گلکار

طول دوره :

5/5

پلاگین رندر رویت (لومیون)

مدرس : مهندس گلکار

طول دوره :

5/5

پلاگین رندر رویت (وی ری)

مدرس : مهندس گلکار 

طول دوره :

5/5

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 30ساعت

5/5

مدرس : مهندس مولایی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس :گروه اساتید

طول دوره : 60 ساعت

5/5

مدرس :

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس :  گروه اساتید

طول دوره : 30 ساعت

5/5

مدرس : مهندس گلکار

طول دوره : 15 ساعت

5/5

Vray

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 50 ساعت

5/5

موتور رندرگیری Enscape

مدرس : مهندس گلکار

طول دوره :15 ساعت

5/5

تویین موشن

مدرس : مهندس گلکار

طول دوره : 20 ساعت

5/5

مدرس : مهندس آرزومند

طول دوره : 90 ساعت

5/5

مدرس : مهندس زارعی   

طول دوره : 40 ساعت

5/5

مدرس :  مهندس زارعی 

طول دوره : 10 ساعت

5/5

اصول تئوری و استانداردهای معماری

مدرس : مهندس رنجبر

طول دوره : 45 ساعت

5/5

مدرس : مهندس منصوری

طول دوره : 40 ساعت

5/5

مدرس : دکتر علیرضا حلیمی  

طول دوره : 50 ساعت

5/5