دپارتمان برق

اتوماسیون صنعتی

کالج اتوماسیون صنعتی

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 575 ساعت

5/5

پودمان جامع اتوماسیون صنعتی -پک طلایی

مدرس : مهندس نخودیان

طول دوره : 216 ساعت حضوری +65 ساعت ویدئویی

5/5

پودمان جامع اتوماسیون صنعتی -پک نقره ای

مدرس : مهندس نخودیان

طول دوره : 162 ساعت حضوری + 65 ساعت ویدئویی

5/5

پودمان جامع اتوماسیون تکمیلی

مدرس : مهندس مهدیان

طول دوره : 160 ساعت

5/5

دوره جامع شبکه های صنعتی

مدرس : مهندس مهدیان

طول دوره : 40 ساعت

5/5

کنترلرهای صنعتی

مدرس : مهندس مهدیان

طول دوره : 50 ساعت

5/5

برنامه نویسی سطح حرفه ای PLC

مدرس : مهندس مهدیان

طول دوره : 45 ساعت

5/5

دوره DELTA

مدرس : مهندس مهدیان

طول دوره : 35 ساعت

5/5

EPLAN

مدرس :مهندس مرتضوی

طول دوره : 40 ساعت

5/5

دوره جامع برق صنعتی

مدرس : مهندس عباسی

طول دوره : 70 ساعت

5/5

دوره جامع DCS

مدرس : مهندس مهدیان

طول دوره : 50 ساعت

5/5
دوره های الکترونیک

دوره الکترونیک کاربردی

مدرس : مهندس نخودیان

طول دوره : 54 ساعت حضوری + 10 ساعت غیرحضوری

5/5

پودمان مهندس طراح الکترونیک

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 181 ساعت حضوری +10 ساعت ویدئویی

5/5

Arduino

مدرس : مهندس مقدادی

طول دوره : 45 ساعت

5/5

Altium Designer

مدرس : مهندس مقدادی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

طراحی مدار با پردازنده ARM

مدرس : گروه اساتید

طول دوره :52 ساعت

5/5
دوره های عمومی

دوره برق ساختمان درجه 2

مدرس : مهندس عباسی

طول دوره : 60 ساعت

5/5

دوره جامع برق صنعتی

مدرس : مهندس عباسی

طول دوره : 70 ساعت

5/5