دپارتمان برق

اتوماسیون صنعتی

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 595 ساعت

5/5

مدرس : مهندس نخودیان

طول دوره : 281 ساعت

5/5

مدرس : مهندس نخودیان

طول دوره : 227 ساعت

5/5

مدرس : مهندس مهدیان

طول دوره : 180 ساعت

5/5

مدرس : مهندس مهدیان

طول دوره : 40 ساعت

5/5

مدرس : مهندس مهدیان

طول دوره : 50 ساعت

5/5

مدرس : مهندس مهدیان

طول دوره : 45 ساعت

5/5

مدرس : مهندس مهدیان

طول دوره : 35 ساعت

5/5

مدرس :مهندس مرتضوی

طول دوره : 40 ساعت

5/5

مدرس : مهندس عباسی

طول دوره : 70 ساعت

5/5

مدرس : مهندس مهدیان

طول دوره : 50 ساعت

5/5
دوره های الکترونیک

مدرس : مهندس نخودیان

طول دوره : 64 ساعت

5/5

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 181 ساعت حضوری +10 ساعت ویدئویی

5/5

مدرس : مهندس مقدادی

طول دوره : 45 ساعت

5/5

مدرس : مهندس مقدادی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

طراحی مدار با پردازنده ARM

مدرس : گروه اساتید

طول دوره :52 ساعت

5/5
دوره های عمومی

دوره برق ساختمان درجه 2

مدرس : مهندس عباسی

طول دوره : خصوصی

5/5

دوره جامع برق صنعتی

مدرس : مهندس عباسی

طول دوره : 70 ساعت

5/5