** تمامی دوره های فشرده دارای پذیرایی ناهار به همراه دو میان وعده می باشد.
دارای: مدرک QAL به صورت ترجمه شده (هزینه جداگانه)، گواهی حضور در دوره، در آموزشگاه فنی حرفه ای ، قابلیت شرکت در امتحانات گواهی مهارت فنی حرفه ای**
کارگاه فشرده HMI +TIA 
 
محتوای دوره : آموزش عملی و کاربردی نرم افزار TIA PORTAL+HMI SIEMENS
 
مدرس :  مهندس نخودیان 
 
شروع دوره : ماه های فرد – 5 روز فشرده
 
شهریه : 5000000 تومان
 
طول دوره : 40 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده PID CONTROLLER
 
محتوای دوره : آموزش بلوک های PID و بررسی انواع توپولوژی های حلقه بسته
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های فرد – 3 روز فشرده
 
شهریه : 4900000 تومان
 
طول دوره : 24 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده پنوماتیک و الکتروپنوماتیک
 
محتوای دوره : آموزش عملی: پنوماتیک صنعتی + مدار فرمان برقی + الکتروپنوماتیک
 
مدرس :  مهندس نخودیان
 
شروع دوره : ماه های فرد – 3 روز فشرده
 
شهریه : 4900000 تومان
 
طول دوره : 24 ساعت حضوری + 12 ساعت ویدیو

کارگاه فشرده LOGO

محتوای دوره :  آموزش عملی PLC LOGO + HMI ANDROID 
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های زوج – 3 روز فشرده
 
شهریه : 2500000 تومان
 
طول دوره : 24 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده PLC مقدماتی
 
محتوای دوره :آموزش عملی و کاربردی : PLC SIEMENS سطح مقدماتی
 
مدرس :  مهندس نخودیان
 
شروع دوره : ماه های فرد – 4 روز فشرده
 
شهریه : 4000000 تومان
 
طول دوره : 30 ساعت حضوری +12 ساعت ویدیو
کارگاه فشرده PLC پیشرفته
 
محتوای دوره :آموزش عملی و کاربردی : PLC SIEMENS سطح حرفه ای
 
مدرس :  مهندس نخودیان
 
شروع دوره : ماه های زوج – 4 روز فشرده
 
شهریه : 5000000 تومان
 
طول دوره : 30 ساعت حضوری +15 ساعت ویدیو
کارگاه فشرده WINCC
 
محتوای دوره : آموزش عملی و کاربردی: مانیتورینگ با نرم افزارWINCC
 
مدرس :  مهندس نخودیان
 
شروع دوره : ماه های زوج – 4 روز فشرده
 
شهریه : 5000000 تومان
 
طول دوره : 30 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده EPLAN
 
محتوای دوره : آموزش کاربردی نرم افزار EPLAN
 
مدرس :  مهندس مرتضوی
 
شروع دوره : ماه های زوج – 4 روز فشرده
 
شهریه : 3300000 تومان
 
طول دوره : 30 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده شبکه PROFIBUS
 
محتوای دوره : آموزش عملی و کاربردی شبکه PROFIBUS
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های فرد – 3 روز فشرده
 
شهریه : 5000000 تومان
 
طول دوره : 24 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده شبکه صنعتی
 
محتوای دوره :آموزش عملی و کاربردی: ETHERNET + PROFINET
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های فرد – 3 روز فشرده
 
شهریه : 4000000 تومان
 
طول دوره : 24 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده پک کامل شبکه صنعتی
 
محتوای دوره :آموزش عملی و کاربردی: PROFIBUS + ETHERNET + PROFINET
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های فرد – 6 روز فشرده
 
شهریه : 7000000 تومان
 
طول دوره : 48 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده MODBUS
 
محتوای دوره :آموزش عملی و کاربردی MODBUS TCP
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های فرد – 2 روز فشرده
 
شهریه : 3000000 تومان
 
طول دوره : 24 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده DCS
 
محتوای دوره :آموزش عملی و کاربردی  WINCC +  PLC S7- 400H+DCS +PCS7
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های زوج – 7 روز فشرده
 
شهریه :25000000 تومان
 
طول دوره : 50 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده برنامه نویسی حرفه ای
 
محتوای دوره : آموزش عملی و کاربردی STL + S7- GRAPH
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های فرد – 3 روز فشرده
 
شهریه :5000000تومان
 
طول دوره :24 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده مانیتورینگ حرفه ای
 
محتوای دوره : آموزش کاربردی  (VBS&C) WINCC PRO TIA+WINCC
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های زوج – 3 روز فشرده
 
شهریه :6000000تومان
 
طول دوره :48ساعت حضوری 
کارگاه فشرده DELTA PLC
 
محتوای دوره :  آموزش عملی PLC DELTA+HMI DELTA+MODBUS TCP 
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های فرد – 3 روز فشرده
 
شهریه :4900000 تومان
 
طول دوره :24 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده DRIVE
 
محتوای دوره :  آموزش DRIVE SIEMENS+ NETWORK+ENCODER
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های زوج– 3 روز فشرده
 
شهریه :6000000 تومان
 
طول دوره :24 ساعت حضوری 
کارگاه فشرده SERVO DELTA
 
محتوای دوره : آموزش عملی SERVO MOTOR & SERVO DRIVE DELTA 
 
مدرس :  مهندس مهدیان
 
شروع دوره : ماه های فرد– 3 روز فشرده
 
شهریه :5000000 تومان
 
طول دوره :24 ساعت حضوری