برای ثبت نام ترم مورد نظرراانتخاب کنید.
2

 

**هزینه ی ترم مقدماتی از دوره ی عکاسی 2000000 تومان بوده ، پیش پرداخت این دوره 500000 تومان می باشد.**

(هزینه ی هر ترم از دوره ی عکاسی 2500 هزار تومان می باشد،که شما با پرداخت 500 هزار تومان به عنوان پیش پرداخت میتوانید نسبت به ثبت نام خود در این دوره اقدام نمایید.)

  • 0 تومان