اهمیت پنجره در دکوراسیون داخلی

پنجره ها نور و هوا را به فضای داخلی ساختمان وارد میکنند و مناظری از فضای بیرونی یا از فضایی به فضای دیگر را فراهم میکنند.که در این صورت میتوانند به صورت تابلویی زیبا عمل کنند.

همچنین اندازه و جایگاهشان متناسب با صفحه دیوار بر میزان جدا سازی میان فضای داخلی و محیط خارج تاثیر گذار است.

 

 

پنجره های واقع در صفحه دیوار با روشنی  و دور نمایشان توجه ما را جلب میکنند اما محصوریت حاصل از دیوار را نیز حفظ میکنند.پنجره های بزرگ و دیوار های شیشه ای بر ان اند تا دست کم به ظاهر،فضای بیرون و درون را به هم پیوند بزنند.نمود دیداری قالب پنجره میتواند در هر حالتی درک مرز های فضای داخلی را تشدید کند یا از ان بکاهد.پنجره های داخلی میتوانند به همان شیوه،ظاهرا اتاق را تا فرا سوی مرز های فیزیکی اش گسترش و اجازه دهند که به بخشی جدایی ناپذیر از فضای داخلی اطرافش بدل شود.

 

پنجره ها و درگاه ها،سطوح دیواری را قطع میکنند که به ساختمان فرم میدهد و فضاهای داخلی را تعریف میکنند.انها عناصری انتقالی در معماری و طراحی داخلی هستند که،از لحاظ دیداری و هم فیزیکی،یک فضا را به دیگری و درون را به بیرون متصل میسازند.

 

 

 

اندازه،شکل و مکان پنجره ها:

اندازه،شکل و جایگاه پنجره ها بر یکپارچگی دیداری سطح دیوار و حس محصوریت ان اثر میگذارند.پنجره میتواند ناحیه ای روشن درون دیوار یا صفحه ای تیره در شب باشند.گشودگی ای باشد که دیوار قاب بندی اش میکند یا فضای خالی که دو صفحه ی دیوار را از هم جدا میسازد.

مقیاس پنجره نه تنها با صفحه ی دیوار مجاور بلکه با ابعاد خودمان نیز مرتبط است.ما به پنجره هایی خو گرفته ایم که ارتفاع بالای انها کمی بیشتر از قد ما و ارتفاع پایین انها برابر با کمرمان باشد.

 

هنگامی که از پنجره ای بزرگ برای بسط ظاهری فضا،عریض کردن دورنما،و تکمیل مقیاس ان بهره میجوییم میتوان ان را به واحد های کوچکتر تقسیم کنیم تا مقیاس انسانی حفظ شود.

به هنگام تعیین اندازه،شکل و جایگاه پنجره ها در اتاق باید به این موارد توجه داشت.

-منظره ای که از میان این گشودگی ها (چه درون چه بیرون)دیده میشود.

-قالب بندی این مناظر

-با حرکت در اطراف اتاق،تغییر کردن مناظر دیداری

و نیز باید توجه داشت که اندازه و جهت گیری پنجره و نورگیر چند و چون نور طبیعی را کنترل میکند که به فضاهای داخلی نفوذ میکند.

 

 

پنجره های ثابت و تهویه ای

پنجره ها را میتوان در دو گروه عمده تقسیم بندی کرد:ثابت و تهویه ای

با این که هر دو گروه برای فضاهای داخلی،نور و منظره فراهم می اورند اما پنجره های ثابت –مانند پنجره های تهویه ای-امکان عبور هوا را نمی دهند.پنجره های ثابت را هرگز نمی توان باز کرد.ولی تهویه ای ها باز و بسته می شوند.بنابراین به نظر می رسد که باید با دقت به استفاده از پنجره های ثابت تصمیم گرفت.

 

 

تاثیر پنجره ها بر مبلمان

پنجره ها گذشته از تاثیر زیبایی شناختیشان بر محیط داخلی چیدمان فیزیکی مبلمان  درون اتاق را نیز متاثر می سازند.

روشنایی شان همراه با مناظری که عرضه می دارند  ما را بر ان می دارند که گروهی از مبلمان را در اطراف و راستای ان گرد اوریم.

ارتفاع لبه پنجره با ان چیزی که زیر ان قرار میگیرد نیز اثر گذار است.لبه ای کوتاه ممکن است ایجاب کند که ناحیه ی کف مقابل پنجره باز رها شود ؛در نتیجه از میزان فضای مفید کف اتاق کاهییده میشود.وقتی جدا سازی شیشه ای به خاطر ایجاد پیوستگی دیداری میان فضای درونی و بیرونی تا کف امتداد میابند این امر مناسبتی ویژه میابد.