دپارتمان صنایع

 

نام دوره مدت زمان (ساعت) مدرس  توضیحات جامع نرم افزار
+ معرفی دوره
پودمان جامع کارشناس حرفه ای مدیریت پروژه  140 مهندس حسینی +بیشتر
پودمان جامع کارشناس تضمین کیفیت 70 مهندس
هاشم الحسینی
+بیشتر
پودمان جامع طراحی و بهینه سازی سیستم های تولیدی 110 گروه اساتید +بیشتر
تهیه داشبوردهای مدیریتی درExcel 8 مهندس حسینی +بیشتر
EXCEL مهندسی 30 مهندس حسینی + بیشتر
کارشناس برنامه ریزی تولید 34 مهندس حسینی +بیشتر
کارشناس کنترل پروژه با Msp 40 مهندس حسینی + بیشتر
کارشناس کنترل پروژه با P6 Primavera 40 مهندس حسینی + بیشتر
استاندارد تضمین کیفیت ISO 9001;2015 24 مهندس
هاشم الحسینی
+ بیشتر
استاندارد بین المللی مدیریت پروژه PMBOK 24 مهندس حسینی + بیشتر
ACCESS مهندسی 30 مهندس حسینی + بیشتر
شبیه سازی واحدهای صنعتی با Arena 30 مهندس حسینی + بیشتر
تحلیل اقتصادی با comfar 24 مهندس حسینی +بیشتر
آشنایی با مدیریت ادعا (Claim Management) و تهیه لایحه ی تاخیرات
30 مهندس مقدسی +بیشتر
تهیه ی گزارشات حرفه ای پروژه 30 مهندس مقدسی +بیشتر
ایمنی و بهداشت (HSE) 24 مهندس
هاشم الحسینی
+بیشتر
کنترل کیفیت آماری با Minitab
20 مهندس اسلامی +بیشتر
Matlab ویژه مهندسین صنایع 24 مهندس صفایی +بیشتر
مدلسازی ریاضی، حل مدلهای بهینه سازی و … در gams 20 مهندس صفایی +بیشتر