مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه پاییز1398)

– گروه اول
جمعه (19-16)
شروع : 98/08/24

قیمت دوره : 600,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 540,000 تومان
طول دوره : 30 ساعت

  درباره مدرسین