مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه بهار 1398)

 


– گروه اول
جمعه ها (14-9)

شروع : 1398/02/06

 

طول دوره : 30ساعت