سرفصل دوره:

مدت دوره :24 ساعت

1.آشنایی با مفاهیم اولیه آماری
2. آشنایی با انواع متغییرها و تعاریف آنها
3. ورود اطلاعات به Spss
4. کار بر روی داده ها مانند: مرتب سازی – وزن دهی- Recode – Split و …
5. آشنایی با تکنیک های آمار توصیفی
– دستور frequencies
– دستور Descriptives
– دستور Explore
6. آشنایی با مفاهیم آمار استنباطی
7.دستورات مربوط به آزمون های مقایسه میانگین )آزمون های T )
و تحلیل خروجی
8. آزمون مقایسه واریانس ) univariate , Anova ( و تحلیل خروجی
9.آزمون روابط متغییرها و تحلیل خروجی
10. رگرسیون خطی و تحلیل خروجی
11. آزمون های ناپارامتری و تحلیل خروجی
12. نمودارها
13. خروجی گرفتن

دانلود بروشور

مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه تابستان 1398)

 


– گروه اول
دوشنبه ها (12-9)
شروع : 98/04/24

 

قیمت دوره : 430,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 380,000 تومان
طول دوره : 24 ساعت