مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه پاییز1398)

به صورت نیمه حضوری همراه با رفع اشکال حضوری

قیمت دوره : 100.000تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 90.000تومان
طول دوره : 2ساعت

  درباره مدرسین