مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه بهار 1398)


– گروه اول

یکشنبه ها (21-18)
شروع : 1398/01/18

 

قیمت دوره : 970,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 910,000 تومان
طول دوره : 50 ساعت