مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه بهار 1398)

 


– گروه اول
یکشنبه ها (21-18)

سه شنبه ها(21-18)

شروع : 1398/02/03

 

طول دوره : 105ساعت