مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه پاییز1398)

– گروه اول
دوشنبه (21-18)
شروع : 98/07/15

قیمت دوره : 390.000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 320.000 تومان
طول دوره : 30 ساعت

  درباره مدرسین