دپارتمان زبان های خارجه

 نام دوره  مدت زمان دوره (ساعت)            مدرس  توضیحات جامع دوره  
پودمان جامع زبان
Top Noch FUNDAMENTALS A
Top Noch FUNDAMENTALS B  
Top Noch THIRD EDITION 1A 30 + بیشتر
Top Noch THIRD EDITION 1B 30 + بیشتر
Top Noch THRID EDITION 2A 30 + بیشتر
Top Noch THIRD EDITION 2B 30 + بیشتر
Top Noch THIRD EDITION 3A  
Top Noch THIRD EDITION 3B  
Pre IELTS 105 + بیشتر 
IELTS  
Summit 1  
Summit 2