مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه زمستان 1398)

– گروه اول
پنج شنبه (21-18)
شروع : 98/11/03

قیمت دوره : 520,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 485,000 تومان
طول دوره : 44 ساعت

  درباره مدرسین