مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه پاییز1398)

– گروه اول
دوشنبه و چهارشنبه (21-18)
شروع : 98/07/22

قیمت دوره : 650,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 600,000 تومان
طول دوره :48 ساعت

  درباره مدرسین