مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه پاییز1398)

– گروه اول
پنج شنبه (15-12) و جمعه (13-10)
شروع : 98/07/18

قیمت دوره : 1,000,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 900,000 تومان
طول دوره : 60 ساعت

  درباره مدرسین