مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه پاییز1398)

 

– گروه اول
دوشنبه (21-18)
شروع : 98/07/15

 

– گروه دوم
پنجشنبه (12-9)
شروع : 98/09/14

 

قیمت دوره : 390,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 320,000 تومان
طول دوره : 30 ساعت

  درباره مدرسین