مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه بهار 1398)

 


– گروه اول
یکشنبه ها (18-16)

سه شنبه ها(18-16)

شروع : 1398/02/15

 

طول دوره : 40ساعت