مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه زمستان 1398)

مدرس: سعید هدایت

پنجشنبه (10:30-9)
شروع : 98/11/03

 

پنجشنبه (12-10:30)
شروع : 98/11/03

 

پنجشنبه (18:30-17)
شروع : 98/11/03

قیمت دوره : 320,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 290,000 تومان
طول دوره : 22 ساعت

  درباره مدرسین