مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه پاییز1398)

– گروه اول
پنج شنبه (12-9)
شروع : 98/08/23

قیمت دوره : 700,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 640,000 تومان
طول دوره : 30 ساعت

  درباره مدرسین