مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه زمستان 1398)

– گروه اول
پنجشنبه (15-9)
شروع : 98/11/10

قیمت دوره : 600,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 500,000 تومان
طول دوره : 24 ساعت

  درباره مدرسین