مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه زمستان 1399)

یکشنبه و سه شنبه (21-18)

شروع : 99/11/05

قیمت دوره :380000 تومان
*5 درصد تخفیف امیرکبیر کارت*

طول دوره : 15 ساعت

  درباره مدرسین