مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه پاییز 1399)

یکشنبه (21-18)
شروع : 99/08/11

قیمت دوره : 300000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 250000 تومان
طول دوره : 10 ساعت

  درباره مدرسین