توضیحات آقای مهندس حسینی  مدرس برنامه ریزی تولید مجتمع آموزشی امیرکبیر اصفهان

 

مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه بهار  1400)


شنبه ها (21-18)
شروع : 1400/02/11

قیمت دوره : 950000 تومان
                           ** 5 درصد تخفیف امیرکبیرکارت **
طول دوره : 40 ساعت

متد آموزشی : حضوری و ویدیویی

  درباره مدرسین