مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه پاییز1398)

– گروه اول
ساعت (9)
شروع : 98/07/11

 

– گروه دوم
ساعت (18)
شروع : 98/08/19

 

قیمت دوره : 3.130.000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 3.000.000 تومان
طول دوره : 200 ساعت

  درباره مدرسین