مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه زمستان 1398)

– گروه اول
سه شنبه(18-15)
شروع : 98/11/08

قیمت دوره : 1.700.000تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 1.550.000تومان
طول دوره : 110ساعت

  درباره مدرسین