مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه پاییز 1399)

پنجشنبه (21-19)

شروع : 99/08/01

قیمت دوره : 3450000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 3300000 تومان
طول دوره : 129 ساعت

  درباره مدرسین