مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه تابستان 1398)

 

– گروه اول
دوشنبه ها(18-15)

چهارشنبه ها(18-15)

شروع : 1398/04/10

 

 

قیمت دوره : 1,440,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 1,200,000 تومان
طول دوره : 110 ساعت