مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه پاییز1398)

– گروه اول
پنجشنبه (18-14)
شروع : 98/07/25

قیمت دوره : 990,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 890,000 تومان
طول دوره : 30 ساعت

  درباره مدرسین