مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه بهار 1400)


پنجشنبه ها  (21-15)
شروع : 1400/02/09

قیمت دوره : 2300000 تومان
** 5 درصد تخفیف امیرکبیرکارت **
طول دوره : 60 ساعت

  درباره مدرسین