مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه تابستان 1399)

– گروه اول
قیمت دوره : 2.400.000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 2.200.000 تومان
طول دوره : 110 ساعت

  درباره مدرسین