مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه زمستان 1398)

– گروه اول
چهارشنبه(19-16)
شروع : 98/11/23

قیمت دوره : 2.250.000تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 2.100.000تومان
طول دوره : 140ساعت

  درباره مدرسین