مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه زمستان 1398)

مدرس: حجت الله ایزدی

شنبه و سه شنبه (21-18)
شروع : 98/10/26

 

مدرس: حجت الله ایزدی

یکشنبه و چهارشنبه (12-9)
شروع : 98/11/01

 

مدرس: ارغوان آیتی

دوشنبه و پنجشنبه (12-9)
شروع : 98/11/03

 

قیمت دوره : 1.500,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 1.350,000 تومان
طول دوره : 60 ساعت

  درباره مدرسین