پیشنیاز: REVIT مقدماتی

با پذیرایی ناهار و ارائه فیلم دوره

مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه پاییز1398)

– گروه اول
دوشنبه (18-9)
شروع : 98/08/27

قیمت دوره : 300,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 250,000 تومان
طول دوره : 9 ساعت

  درباره مدرسین