پیشنیاز: 3DMAX مقدماتی

با پذیرایی ناهار و ارائه فیلم دوره

مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه پاییز1398)

– گروه اول
جمعه (18-9)
شروع : 98/08/24

قیمت دوره : 300,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 250,000 تومان
طول دوره : 9 ساعت

  درباره مدرسین