مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه تابستان 1399)

– گروه اول
جمعه (18-9)
شروع : 98/12/02

قیمت دوره : 200.000 تومان

طول دوره : 9 ساعت

  درباره مدرسین