مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه زمستان 1398)

– گروه اول
یکشنبه (20-16)
شروع : 98/11/13

قیمت دوره : 500,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 450,000 تومان
طول دوره : 30 ساعت

  درباره مدرسین