مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه تابستان 1398)

 

– گروه اول
شنبه ها(20-18)

شروع : 1398/04/22

 

 

قیمت دوره : 400,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 350,000 تومان
طول دوره : 20 ساعت