مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه تابستان 1398)

 

– گروه اول
سه شنبه ها(20-17)

پنجشنبه ها(20-17)

شروع : 1398/04/25

 

 

قیمت دوره : 1,300,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 1,100,000 تومان
طول دوره : 32 ساعت