مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه زمستان 1398)

مدرس: شیما عطابخش

یکشنبه (21-19) و پنجشنبه (19-17)
شروع : 98/10/19

 

مدرس: دکترفریبا حکیم فعال

روزهای زوج (12-9)
شروع : 98/10/28

 

قیمت دوره : 350,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 310,000 تومان
طول دوره : 2 ماه

  درباره مدرسین