مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه زمستان 1398)

مدرس: ملیکا جمالی

شنبه و چهارشنبه (12-9)
شروع : 98/10/21

 

مدرس: مهرآفرین شهیدی

شنبه و چهارشنبه (18-15)
شروع : 98/11/02

 

مدرس: پریسا نوروزی

روزهای زوج (19-16)
شروع : 98/11/05

 

مدرس: نسیم کاظمی

روزهای فرد (12-9)
شروع : 98/11/03

قیمت دوره : 320,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 280,000 تومان
طول دوره : 2 ماه

  درباره مدرسین