مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه بهار 1398)

 


– گروه اول
پنجشنبه ها (20-16)
شروع : 1398/02/12

 

قیمت دوره : 200,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 170,000 تومان
طول دوره : 8 ساعت